آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت دوم

آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت دوم

آموزش بافت عروسک 2016

در قسمت قبل آموزش بافت بدن را یاد گرفتیم در این قسمت نیز ادامه میدهیم:

مرغک:

با ۵/۵ میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن۳ دانه سر بگیرید.بایک رج بافت از زیر شروع کنید.۲رج بافت صاف ببافید.سپس با یک رج بافت از زیر شروع کنید.١۰رج بافت صاف ببافید,١دانه در هر انتهای رجهای بافت از زیر اضافه کنید.۱۳ دانه.
اکنون با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١۶رج بافت صاف ببافید.سپس با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١۰رج بافت صاف ببافید,١دانه در انتهای رج های بافت از زیر کم کنید.۳دانه.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,۲رج بافت صاف ببافید.
دانه ها را کور کنید.

گوشها:

۲عدد لیمویی روشن,۲عدد صورتی.

با میل ۵/۵ میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن,۶دانه سر بگیرید.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١۶رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:۱ دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید, ١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۲دانه از زیر ببافید,۲دانه را با هم از زیر ببافید.۴دانه.
رج بعد:۲بار تکرار کنید.
دانه ها را کور کنید.

دستها:

۲ عدد ببافید
با میل ۵/۵میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن ١۴دانه از سر بگیرید.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,۲۶ رج بافت صاف.
رج بعد:۲ دانه را باهم از زیر ببافید تا انتها تکرار کنید.۷دانه.
یک رج از رو ببافید.
دانه ها را کور کنید.

 پاها: ۲ عدد
با میل ۵/۵ میلیمتری و نخ دو لا لیمویی روشن ۱۷ دانه سر بگیرید.از رو ببافید.

پاها را فرم دهید:

رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۵دانه از زیر ببافید,۵بار تکرار کنید,۵دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید.۲۴دان
یک رج را از رو ببافید.
رج بعد: ١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١۰دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,۲دانه از زیر ببافید, ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,١۰دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید….۲۸دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید ۵رج بافت صاف ببافید
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید, ١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۹دانه از زیر ببافید, ١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۲دانه را با هم از زیر ببافید,۹دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه را از زیر ببافید.۲دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۵دانه از زیر ببافید.۲بار تکرار کنید.(۲ دانه را باهم از زیر ببافید )۲بار تکرار کنید.۵دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه را از زیر ببافید.١۸دانه.

رج بعد:۶ دانه از رو ببافید,۶دانه را کور کنید,۵دانه از رو ببافید.
رج بعد: سرتاسر ١۲دانه را از زیر ببافید.با یک رج بافت از رو شروع کنید,۲۷رج بافت صاف ببافید.
تکه ها را نمدی کنید( آموزش نمدی کردن کلیک کنید )

خاتمه کار:

درز وسط پشت بدن را بدوزید.بالای پاها را بدوزید,درز کف پا و وسط پشت هر پا را بدوزید,با الیاف سفت پرکنید و لبه های بالا را سر دوزی کنید.
پاها را داخل لبه پایین بدن قرار دهید و درز لبه پایین را سرتاسر همه لایه ها بدوزید.بدن را با الیاف پر کنید و درز بالا را بدوزید.
تکه های سر را به هم بدوزید,یک ناحیه را برای پر کردن باز بگذارید,سپس با الیاف پرکنید و ناحیه باز را بدوزید. درز دست ها را بدوزید و با الیاف پرکنید و به طرفین بدن بدوزید. یک تکه گوش لیمویی روشن را به یک تکه گوش صورتی برای هر گوش بدوزید.سپس گوش هارا روی سر در جای خود بدوزید.چشم ها و بینی را با نخ مشکی و دوخت ساتن گلدوزی کنید,دهان را با نخ مشکی و دوخت ساقه دوزی گلدوزی کنید.داخل هر چشم را با نخ سفید نمایان کنید.

لطفا اگر از  این مطالب استفاده نمودید نظر خود را بنویسید.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر