آموزش بافت عروسک دخترانه+قسمت دوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

آموزش بافت عروسک دخترانه+عروسک بافتنی+عروسک زیبا+قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه+قسمت دوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

بالای سر را فرم دهید:

رج بعد:( ۲دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید )تا ۲ دانه اخر تکرار کنید,۲دانه از زیر ببافید.۴۱ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ١دانه از زیر ببافید,تا ۲ دانه اخر ببافید,۲دانه از زیر ببافید.۲۲ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ۲دانه را باهم از زیر ببافید تا انتها تکرار کنید.۱۱ دانه.
رج بعد:۲ دانه را باهم از زیر ببافید تا دانه اخر تکرار کنید.١دانه از رو ببافید.۶دانه.
نخ را قطع کنید و از انتهای نخ مقداری برای خاتمه دادن باقی گذارید سپس نخ را از داخل ۶دانه باقیمانده عبور دهید,بکشید و محکم کنید.

ته بدن:

با میل ۳ میلیمتری و نخ یاسی,۱۰ دانه سر بگیرید و بایک رج بافت از زیر شروع کنید و ۲رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:۲ دانه سر بگیرید و تا انتها از زیر ببافید.
رج بعد:۲ دانه از سر بگیرید و تا انتها از رو ببافید.
این دو رج اخر را یکبار دیگر تکرار کنید.۱۷ دانه.
رج بعد:۱ دانه اضافه کنید و تا اخر از زیر ببافید, ١دانه اضافه کنید.
یک رج از رو ببافید.
این دو رج اخر را یکبار دیگر تکرار کنید.۲۲ دانه.
۲رج بافت صاف ببافید.

رج بعد: ١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید.١دانه از زیر ببافید و سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۱۸ دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید.۲۰دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید و سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید.١۶دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید.۱۸ دانه.
رج بعد:۲ دانه را کور کنید تا انتها از رو ببافید.
رج بعد:۲ دانه را کور کنید تا انتها از زیر ببافید.
این ۲رج اخر را یکبار دیگر تکرار کنید.۱۰ دانه.
یک رج از رو ببافید.
دانه ها را کور کنید.

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

نظرات شما :

:: ارسال نظر