آموزش بافت عروسک دخترانه+عروسک بافتنی+عروسک زیبا+قسمت اول

آموزش بافت عروسک دخترانه+عروسک بافتنی+عروسک زیبا+قسمت اول

عروسک دخترانه

بافتنی عروسک دختر:

اندازه: طول تقریبی۳۰ سانتیمتر

لوازم مورد نیاز:

یک کلاف ۱۰۰ گرمی کاموای یاسی.
یک کلاف ۱۰۰ گرمی کاموای هلویی.
یک کلاف ۵۰ گرمی کاموای یاسی بوکله.
مقداری کاموای عنابی.
یک جفت میل بافتنی۳ میلیمتری و ۳/۵ میلیمتری.
نخ گلدوزی سفید و مشکی و رنگ پوست و صورتی.
الیاف قابل شستشو برای پر کردن.
روبان باریک یاسی به عرض ۷ میلیمتری ۳ میلیمتری.
دو عدد گل روبانی یاسی و یک گیره محکم کننده.
مقیاس:۲۲ دانه و ۳۴ رج=۱۰ سانتیمتر,روی بافت صاف با میل ۳ میلیمتری.

دختر کوچولو:

بدن و سر:

با میل ۳ میلیمتری و نخ یاسی ۵۳دانه سر بگیرید و روی دانه شانزدهم و سی و هشتم یک علامت قرار دهید و با یک رج بافت از زیر شروع کنید,۳۲رج بافت صاف ببافید.
سرشانه ها را فرم دهید:
رج بغد: ۱۳ دانه از زیر ببافید,۲دانه را از زیر باهم ببافید,۲۳دانه از زیر
ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١۳دانه از زیر ببافید.۵١دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ۱۳ دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,۲١دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١۳دانه از زیر ببافید.۴۹ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ۱۲ دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید, ۲۱ دانه از زیر ببافید,۱۲ دانه از زیر ببافید.۴۷ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ١دانه از زیر ببافید و تا ۲ دانه اخر تکرار کنید,۲دانه از زیر ببافید.۲۵دانه.
یک رج از رو ببافید.
یک رج از زیر ببافید و در انتهای این رج یک علامت قرار دهید.
یک رج از رو ببافید.

سر را فرم دهید:

رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,۱ دانه از زیر ببافید.۴۸ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱۳ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید واز پشت حلقه ببافید.۲۲ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١۳دانه از زیر ببافید.۵۰ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد: ۱۳ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهیدواز پشت حلقه ببافید,۲۲ دانه از زیر ببافید ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از, زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید, ۱۳ دانه از زیر ببافید.۵۴ دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید,۲۱ رج بافت صاف ببافید.

 

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

نظرات شما :

:: ارسال نظر