آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

پاها:

۲ عدد ببافید.

با میل ۳میلیمتری و نخ هلویی۲۶ دانه سربگیرید و با یک رج بافت از زیر شروع کنید.۳۲ رج بافت صاف ببافید.
رویه پا را فرم دهید:
رج بعد:۱۶ دانه از زیر ببافید,برگردید.
رج بعد: ۶ دانه از رو ببافید,برگردید.
اکنون فقط روی این ۶دانه کار کنید و ۸ رج بافت صاف ببافید.نخ را قطع کنید واین دانه ها را روی یک میل جداگانه قرار دهید.طوریکه روی کار به سمت رو باشد.نخ را در انتهای رویه پا وصل کنید و از بالا تا پایین کنار رویه پا ۷ دانه بگیرید واز زیر ببافید.۶دانه قرار داده روی میل جداگانه راهم از زیر ببافید,۷ دانه از سمت دیگر رویه پا را تا بالا بگیرید واز زیر ببافید و ۱۰ دانه باقیمانده را هم از زیر ببافید.۴۰ دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید,۳ رج بافت صاف ببافید.

کف پا را فرم دهید:

رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,۱ دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,۱ دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۱۳ از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنیدو روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید.۴ دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١۳دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.۳۶ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید و سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,١۲دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,۱ دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۲دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١۲دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.۳۲ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از زیر ببافید.١۷دانه.
یک رج از رو ببافید.
دانه هارا کور کنید.

بازوها:

۲ عدد ببافید
با میل ۳میلیمتری و نخ هلویی ۶دانه سر بگیرید و بایک رج بافت از زیر شروع کنید و ۲رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,تا اخرین دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید.
یک رج از رو ببافید.
این دو رج اخر را تکرار کنید تا تعداد دانه ها به ۱۷ دانه برسد.
بایک رج بافت از زیر شروع کنید و ۱۸ رج بافت صاف ببافید.

دستها را فرم دهید:

رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۹دانه از زیر ببافید.۱۹ دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۹دانه از زیر ببافید.۲١دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۳دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۹دانه از زیر ببافید.۲۳دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۵ دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,۹ دانه از زیر ببافید.
۲۵ دانه.یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید,۲بار انجام دهید.۲دانه را باهم از زیر ببافید ۲بار,۸دانه از زیر ببافید.(۲۱ )دانه.
رج بعد:۸ دانه از رو ببافید,۲بار انجام دهید,۹دانه از رو ببافید.(۱۹ )دانه.

رج بعد:۸ دانه از رو ببافید,۲بار انجام دهید,۹دانه از رو ببافید.(۱۹ )دانه.
رج بعد:۹ دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید ۸دانه از زیر ببافید.(۱۸ )دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,۴دانه از زیر ببافید,۲بار انجام دهید,۴دانه از زیر ببافید,۲دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.(۱۴ )دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:۱ دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از زیر ببافید,(۸ )دانه.

رج بعد:۲ دانه را باهم از زیر ببافید ۴بار تکرار کنید نخ را قطع کنید و از داخل ۴دانه باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر