آموزش سیمولینک simulink متلب MATLAB

آموزش سیمولینک simulink متلب MATLAB

با بخشه دیگر از سری آموزش های simulink  در خدمت شما هستم سایت فوجی fooji.ir

نگارنده : محمد امین جعفری

هدف مساله: آشنایی با حل معادله چند جمله ای و بلوک های Algebric constrain و  Display

صورت مساله : معادله X^3-3x^2-2=0 را به کمک سیمولینک حل کرده و جواب های آن را نمایش دهید.

۱-۱-۳ ایجاد مدل

یک پنجره جدید باز می کنیم

۱-۱-۱-۳ وارد کردن بلوک ها

بلوک های زیر را از کتابخانه سیمولینک وارد پنجره مدل می کنیم. از راه های زیر

– simulink>>Sources>>constant                        تعداد : ۲

– simulink>>math operation>>sum                    تعداد : ۱

– simulink>>math operation>>Algebric constrain  تعداد : ۱

– simulink >>math operation>>math function      تعداد: ۲

– simulink>>math operation>>Gain                    تعداد : ۱

– simulink>>Sinks>>Display                              تعداد : ۱

۲-۱-۱-۳  مرتب و وصل نمودن بلوک ها

بلوک ها را مانند شکل زیر  مرتب کرده و به هم وصل می کنیم

آموزش شبیه سازی در متلب-matlab simulink

۳-۱-۱-۳ تنظیمات بلوک ها

تنظیمات زیر را برای بلوک های مربوطه انجام می دهیم:

۱- روی بلوک constant دو بار کلیک کرده و در پنجره تنظیمات باز شده، مقدار ثابت( constant value) آن را ۲ وارد کرده و ok میکنیم.

۲- روی بلوک sum دوبار کلیک کرده و در پنجره از شده در کادر list of signs عبارت ++-| را وارد و در مقابل Icone shape، از منوی گشودنی عبارت Rectangular را انتخاب و ok می کنیم و سپس بلوک های آزاد متصل نشده به مدل را مطابق شکل زید به هم وصل می کنیم.

حتما بخوانید  دانلود pdf آموزش نرم افزار matlab

۳- روی بلوک Math function  دوبار کلیک کرده و در پنجره تنظیمات از منوی گشودنی مقابل Function گزینه Square را انتخاب می کنیم و ok میزنیم.

۴- روی بلوک Gain دوبار کلیک کرده و در پنجره تنظیمات مقدار Gain  را ۳ وارد و ok میکنیم.

۵- روی بلوک constant 1  دوبار کلیک کرده و در پنجره تنظیمات مقدار constant value را ۳ وارد و ok می کنیم.

۶- روی بلوک math function1  دوبار کلیک کرده و در پنجره تنظیمات از منوی گشودنی مقابل function گزینه pow را انتخاب و ok میکنیم.

آموزش آنلاین سیمولینک در متلب
۲-۱-۳ اجرای مدل

روی دکمه play در پنجره مدل کلیک کنید

۳-۱-۳ مشاهده نتایج

اکنون می توان جواب های این معادله در قسمت Display مشاهده کرد.

آموزش simulink نرم افزار matlab
۴-۱-۳ نکات مثال حل 

۱- بلوک math function برای اعمال ریاضی خاصی کاربرد دارد. در این مثال یک با برای توان ۲ و بار دیگر برای به  توان ۳ رساندن ورودی x استفاده شده است.

۲- بلوک Display برای نمایش اعداد و ماتریس هایی به کار می رود که با زمان تغییر نمی کنند یا مقدار نهایی آن ها دارای اهمیت  می باشد و منحنی تغییرات آن ها به زمان مهم نیست.

۳- روشی که بلوک Algebraic constrain برای حل معادلات استفاده می کند، یک روش عددی است. بنابراین باید در پنجره تنظیمات آن حدس اولیه برای جواب داده شود.

آموزش سیمولینک قسمت اول

آموزش سیمولینک قسمت دوم

آموزش سیمولینک قسمت سوم

آموزش سیمولینک قسمت چهارم

آموزش سیمولینک قسمت  پنجم

آموزش سیمولینک قسمت ششم

منبع : سایت fooji.ir

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر