آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی

آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی

 آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی، مجوز اولیه فعالیت صادرات و واردات کالا است.کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضاء وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود.

کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضاء وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۰، شرایط دریافت کارت بازرگانی بشرح ذیل می باشد:
الف ) اشخاص حقیقی ایرانی:
۱- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام؛
۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان؛
۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان كارت ‌بازرگانی یا ارایه مدرك دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی؛
۴- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملكی یا استیجاری؛
۵- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی؛
۶- داشتن حساب جاری در یكی از شعب بانك های داخلی؛
۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه؛
۸- عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب؛
۹- نداشتن محكومیت مؤثر كیفری.

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
۱- داشتن كلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت؛
۲- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر؛
۳- عمل متقابل كشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور می تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید؛

ب ) اشخاص حقوقی (اعم از اینكه تشكیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشكیل آن ها در خارج ازكشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شركت باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام؛
۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان؛
۳- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه؛
۴- عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب؛
۵- نداشتن محكومیت مؤثر كیفری؛
۶- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر؛
۷- عمل متقابل كشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور می تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

منبع: باشگاه خبرنگاران

نظرات شما :

:: ارسال نظر