آموزش نوار ابزار predefined profile در کتیا + آموزش کتیا CATIA

آموزش نوار ابزار predefined profile در کتیا + آموزش کتیا CATIA

معرفی نوار ابزای predefined profile

معرفی نوار ابزای predefined profile

(a) فرمان Rectangle: این دستور در آموزش قبل توزیح داده شده.

(b) فرمان Oriented Rectangle : به وسیله این فرمان می توان با مشخص کردن سه راس از مستطیل، زاویه دار رسم نمود .

فرمان Oriented Rectangle

(c) فرمان Parallelogram : به وسیله این فرمان می توان با مشخص نمودن سه نقطه، یک متوازی الاضلاع رسم نمود.

فرمان Parallelogram

(d) فرمان Elongated Hole: این فرمان که سوراخ کشیده شده نام دارد، مستطیلی است که دو ضلع آن نیم دایره است. با مشخص کزدن مرکز دو دایره و شعاع آن ها می توان این شکل را رسم کرد.

فرمان Elongated Hole

(e) فرمان Cylindrical Elongated Hole : این فرمان همان سوراخ کشیده شده است که دارای انحنا نیز می باشد. برای این ترسیم باید ابتدا مرکز انحنا، سپس مرکز دو دایره و در آخر شعاع دایره مشخص شود.

فرمان Cylindrical Elongated Hole

(f) فرمان Keyhole Profile : به وسیله این فرمان، شکلی مانند سوراخ کلید ترسیم می شود. برای این ترسیم ابتدا باید مرکز دایره بزرگ، سپس مرکز دایره کوچک، سپس نقطه ای روی دایره کوچک و سپس نقطه ای روی دایره بزرگ مشخص شود.

فرمان Keyhole Profile

(g) فرمان Hexagon : این فرمان برای رسم شش ضلعی استفاده می شود. برای این ترسیم باید ابتدا مرکز شش ضلعی و سپس فاصله ی مرکز تا یکی از اضلاع و زاویه آن مشخص شود.

فرمان Hexagon

(h) فرمان Centered Rectangle : به وسیله این فرمان نیز می توان مستطیلی رسم کرد، با این تفاوت که برای این کار، باید نقطه مرکزی مستطیل (محل برخورد قطرها) و سپس طول و عرض آن مشخص شود.

حتما بخوانید  آموزش نوار ابزار profile در کتیا

(i) فرمان Centered Parallelogram : این فرمان نیز برای رسم متوازی الاضلاع است، با این تفاوت که برای این ترسیم باید پس از انتخاب فرمان، دو خط غیر موازی را مشخص کنیم که راستای دو خط، راستای اضلاع متوازی الاضلاع و محل تقاطع دو خط یا امتداد آن ها، مرکز متوازی الاضلاع خواهد بود.

تا این قسمت از آموزش فرمان های زیر شاخه ی Rectangle توضیح داده شد. در ادامه برای نوار ابزار Profile داریم:

دستور Circle : این دستور، با گرفتن نقطه ای به عنوان مرکز دایره و اندازه شعاع آن، امکان ترسیم دایره را به ما می دهد، برای مشخص کردن این مقادیر به صورت دقیق، باید در Text box های نوار ابزار Sketch tools اعداد مورد نظر را وارد کنیم.

دستور Circle

در بخش بعد نوار ابزار Circle توضیح داده خواهد شد.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر