آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب

آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب

آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب

در این قسمت از آموزش متلب مثالی از ترکیب if و for را ارائه خواهیم کرد، با فوجی همراه باشید.

برنامه ای بنویسید که مقادیر کوچکتر از صفر را در ماتریس A یافته و به آن 50 عدد اضافه کند. و همچنین از اعداد بزرگتر و مساوی صفر جدر بگیرد. سپس این عملیات ریاضی را در ماتریس B قرار دهد.

clear all

clc

A=input(‘please get A=’);

[r c]=sixe(A);

for m=1:r

    for n=1:c

        if A(m,n)>=0

              B(m,n)=sqrt(A(m,n));

           else

              B(m,n)=A(m,n)+50;

        end

     end

end

در صورت اجرای برنامه با ورودی زیر:

please get A=[0   -1   4;9   -14   25;-34   49   69];

نتیجه می شود:

>>

              0      49      2

              3      36      5

              16     7       8

نکنه: هر یک از مولفه های ماتریس به ترتیب با شروط ذکر شده مقایسه شده است. این قاعده انجام کارها به صورت مولفه به مولفه را فراموش نکنید! از سوی دیگر، برای حفظ هر مولفه، ماتریس B تعریف می شود تا مشابه یک حافظه عمل نماید و هر مولفه B را در سطر و ستون منتاظر A ذخیر کند.

آموزش متلب

نظرات شما :

:: ارسال نظر