انواع ژایروسکوپ با توجه به کاربرد آن ها

انواع ژایروسکوپ با توجه به کاربرد آن ها
ژيروسکوپهاي با يک درجه آزادي

در اينگونه ژيروسکوپها همانگونه که در شکل زير ديده مي شود، يک روتور چرخنده وجود دارد که با سرعت بسيار بالا توسط يک قا ب نگه داشته مي شود. اين قاب مي تواند حول محور خود آزادانه بچرخد شکل زيريک ژيروسکوپ تک محوره را نشان مي دهد.

ژیروسکوپ - ژایرو- gyro - Chdv,
اينگونه ژيروسکوپها قابليت اندازه گيري چرخش را حول تنها يک محور دارند بطور کلي سه محور روي اين ژيروسکوپها تعريف مي شود :

۱- محور مرجع چرخش ( Spin Refrence Axis =SRA ) : اين محور، امتداد مرجع چرخش روتور را به هنگامي که زاويه انحراف چرخش تقديمي صفر است ، نشان مي دهد . در صورت اعمال گشتاور خارجي، محور چرخش لحظه اي روتور با اين محور مرجع ، انحراف پيدا مي کند .

۲- محور خروجي ( Output Axis =OA ) : همان محور چرخش قاب است. زاويه انحرافي که در بالا شرح آن داده شده ، حول اين محور بوجود مي آيد. اين زاويه انحراف را نسبت به حالت خنثي توسط مبدلهايي آشکار مي کنند .

۳- محور ورودي ( Input Axis=IA) : اين محور بر دو محور قبلي عمود است. در واقع اين سه محور يک دستگاه مختصاتي کارتزين را تشکيل مي دهند. البته اين محورها نسبت به بدنه ژيروسکوپ تعريف مي شوند و نه نسبت به قاب . اينگونه ژيروسکوپها بسته به اينکه در امتداد محور ورودي خود انحراف( زاويه) و يا سرعت انحراف )سرعت زاويه اي ( را احساس کنند، دسته بندي مي شوند .

در واقع قطعات اصلي يک ژيروسکوپ همان است که در بالا شرح آن آمد، اما با اضافه کردن مکانيزمهايي روي اين قطعات اصلي ( از جمله اعمال گشتاور از طريق يک TORQUER ) مي توان پاسخ ژيروسکوپ و تابع تبديل آن را متناسب با نياز تغيير داد .

اکنون که تا حدودي با ساختمان داخلي يک ژيروسکوپ آشنا شديد در اينجا بعضي از نکات مهم در ساخت ژيروسکوپها ارائه مي گردد .

همواره يک چرخ دوار در ژيروسکوپ مولد ممان زاويه اي است که معمولاً از يک روتور که استاتور خود را احاطه کرده تشکيل شده است . اين کار به جهت افزايش ممان اينرسي روتور در ژيروسکوپها امري متداول است . موتور از نوع سنکرون هيسترزيس است که با سرعت دوراني تقريباً ثايتي در محدوده ۱۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دور در دقيقه کار مي کند . در اينگونه موتورها قدرت بالايي تلف مي شود ، اما مسأله جاروبکها حل شده است . در محل چرخش محورها به جاي استفاده از Ball Bearing از Gas Bearing استفاده مي شود ، چرا که هم طول عمر بيشتري دارند وهم احتياج به روغن کاري ندارند .

روتور و استاتور ، هر دو درون يک شناور (Float ) قرار گرفته اند . فضاي درون اين شناور از گاز خنثي پر شده است ، تا حرارت به وجود آمده در موتور بهتر به بيرون منتقل شود . علت نامگذاري اين قطعه به اسم شناور ، اين است که درون يک مايع غوطه ور است . نوع مايع و دماي کار ژيروسکوپ طوري انتخاب مي شود که شناور ، دانسيته اي معادل (و يا حدوداً معادل ) بادانسيته مايع داشته ، تقريباً غوطه ور گردد.

نظرات شما :

:: ارسال نظر