تعریف orifice check valve – اوریفیس

تعریف orifice check valve

در مواردی ممکن است همچون پایین آمدن LDG حرکتی سریع صورت پذیرفته و احتمالا صدمات و خسارات ساختمانی پیش آید زیرا علاوه بر فشار هیدرولیک وزن چرخ نیز مطرح است از این رو up line که به هنگام پایین آمدن چرخ نقش Return line  را ایفا می کند یک orifice check valve قرار می دهیم تا با توجه به محدود شدن جریان روغن از طریق orifice حرکت چرخ به پایین به کندی صورت پذیرد. قابل توجه است که وجود یک restricter (محدود) تغییری در فشار نداده بلکه آهنگ حرکت را کند مینماید.(orifice check valve)

20160331_165126

20160331_165122

نکته یک: چنین قطعه ای برای flap نیز لازم است منتها در آنجا بایستی در Down line قرار گیرد زیرا بهنگام بالا رفتن فشار هیدرولیک همراه با فشار شدید هوا روی flap باعث بسته شدن سریع آن خواهد شد که بدین وسیله آهنگ آن باید کند شود.

نکته دو: همانطور که گفته شد یک restrictor (محدود) نقش محدود کننده جریان هیدرولیک را داشته و بعضی از آن ها ثابت و بعضی دیگر variable (متغیر) بوده و قابل تنظیم به دلخواه میباشد تا آهنگ حرکت کنترل گردد.

Metering check valve

نوعی check valve است که طبق تصویر می توان توسط screw وسیله ای ساچمه آن را باز نگه داشت از این رو نقش orifice check valve قابل تنظیم را ایفا می کند که از این رو جریان به صورت عادی عبور نموده ولی از طرف مخالف جریان (flow) به شدت محدود می گردد.

20160331_165136

Guick disconnect valve

20160331_165151

20160331_165145

به این نوع valve اصطلاحا Seal coupling نیز کفته می شود و همانطور که در شکل دیده می شود برای قطع و وصل سریع لوله ها بدون ریزش روغن به کار می رود.

Ground test valve

این نوع valve که به صورت زوجی در Hyd. servece Bay قرار دارد برای اتصال دستگاه تامین هیدرولیک زمینی (mule) مورد استفاده قرار می گیرد و بدین طریق می توان ورودی زمین عمل آزمایش و سرویس سیستم هیدرولیک را بدون نیاز به روشن نمودن موتورها انجام داد.

نظرات شما :

:: ارسال نظر