دانلود جزوه آمار رشته زیست شناسی pdf

دانلود جزوه آمار رشته زیست شناسی pdf

دانلود جزوه آمار رشته زیست شناسی pdf

شاخص های عددی پراکندگی

دامنه تغییرات ،واریانس،انحراف معیار،ضریب پراکندگی 1-بیش از یک مد 2- فقط یک مد 3- مد نداشته باشیم. اگر همه داده ها به طور مساوی تکرار شوند مد نداریم . برای پیدا کردن مقادیر چارک ها ابتدا داده ها را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرده سپس از 1 تا n کد گذاری می کنیم و از فرمول چارک میزان چارک را مشخص می کنیم.یکی از نمودارهای اکتشافی برای مقایسه 2 یا چند جامعه آماری استفاده می شود که برای رسم آن به شیوه زیر اجرا می شود:

داده ها را مرتب نموده و حداقل و حداکثر آن را پیدا می کنیم ،چارک اول تا سوم را مشخص می کنیم، از چارک اول تا سوم یک جعبه رسم می کنیم به طوری که میانه در وسط جدول قرار گیرد و سپس 2 طرف جعبه را به حداقل و حداکثر داده رسم می کنیم.


1- لینک دانلود: دانلود جزوه آمار رشته زیست شناسی pdf

نظرات شما :

:: ارسال نظر