دانلود جزوه تقریرات دکتر ابراهیم بیگ زاده

دانلود جزوه تقریرات دکتر ابراهیم بیگ زاده

دانلود جزوه تقریرات دکتر ابراهیم بیگ زاده

تعداد صفحات: ۷۵

نوع فایل: pdf

حجم فایل: ۷۴۶ کیلوبایت

مقدمه

سازمانهاي بينالمللي در حقيقت بيانگر نوعي فدراليسم جهاني هستند.

بطور كلي پديدهي فدراليسم عبارتست از: << روند پيوستن و اتحاد دولتها حول هدف يا اهداف مشترك با حفظ خود مختاري هر يك از آنها>>.

فدراليسم ميتواند هم داخلي باشد و هم بينالمللي. فدراليسم داخلي يك سيستم سياسي منسجم و واحدي است كه تجمعهاي (نهادهاي) تشكيل دهندهي آن ويژگي دولت بودن خودشان را از لحاظ حقوق بينالملل از
دست ميدهند و فقط تركيب آنهاست كه يك دولت را بوجود ميآورد. ولي در عين حال، اين نهادهاي تشكيل دهندهي اين تجمع، هر كدام در درون خودشان داراي اختياراتي هستند. اما برعكس، در فدراليسم جهاني، ما شاهد تجمعهايي هستيم كه عناصر تشكيل دهندهي آن (دولتها) ويژگي دولت بودن خودشان را حفظ ميكنند و ضمن حفظ ويژگي خودشان، يك نهاد مستقل از خود ايجاد ميكنند. سازمانهاي بينالمللي در واقع، نماد بسيار بارز فدراليسم جهاني ميباشند.

دانلود جزوه تقریرات دکتر ابراهیم بیگ زاده

نظرات شما :

:: ارسال نظر