دانلود جزوه جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی

دانلود جزوه جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی

دانلود جزوه جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی

نام جزوه : جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی – مولف طیبه پرتوی

فهرست مطالب کتاب :

  • فصل اول : مراحل شناسایی ترکیبات آلی
  • فصل دوم : تفسیر نتایج آزمایشهای اولیه
  • فصل سوم : روشهای تعیین ثابتهای فیزیکی
  • فصل چهارم : فرایند انحلال پذیری
  • فصل پنجم : شناسایی تر کیبات هترو اتم دار
  • فصل ششم : شناسایی گروههای عاملی و طیف بینی آنها
  • فصل هفتم : ر وشهای فیزیکی و شیمیایی ، جداسازی و تخلیص مخلوط ها
  • فصل هشتم : واکنشهای تهیه مشتق
  • فصل نهم : روشهای حل مسئله ساختاری.

لینک دانلود جزوه جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی دکتر بخشعلی معصومی

لینک دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی اسماعیل وصالی

نظرات شما :

:: ارسال نظر