دانلود جزوه شیمی تجزیه دستگاهی – pdf

دانلود جزوه شیمی تجزیه دستگاهی – pdf

دانلود جزوه شیمی تجزیه دستگاهی - pdf

بخشی از سر فصل ها

  • مقدمه ای بر روش های طیف بینی
  • طیف بینی Uv-Vis
  • طیف بینی مادون قرمز و رامان
  • طیف سنجی جذب اتمی، نشر اتمی و فلورسانس اتمی
  • طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته
  • طیف سنجی جرمی
  • کروماتوگرافی فاز مایع و فاز جامد
  • کروماتوگرافی گازی

….


1- لینک دانلود جزوه شیمی تجزیه دستگاهی (کریستین-ترجمه،میر شکرایی)

2- لینک دانلود جزوه دست نویس شیمی تجزیه دستگاهی

3- لینک دانلود جزوه شیمی تجزیه دستگاهی ، اسپکتروفتومتری

نظرات شما :

:: ارسال نظر