دانلود رمان وقتی عقرب نیشم زد

دانلود رمان وقتی عقرب نیشم زد

دانلود رمان وقتی عقرب نیشم زد

بخشی از داستان

زیر اجاق را کم کردم و با نالهی عزیزه ، کرکابم و پایم کردم و به حیاط دویدم. عزیزه خواهرم دراز کشیده بود و مامانم که شله را روی سرش با یه سنجاق طلا بسته و ماکسی سورمهای تناش کرده بود، به نخل تکیه داده و با دست خالکوبی شدهاش قلیان دود میکرد. از دیروز که عزیزه را از بیمارستان آورده بودیم، فقط ناله میکرد.

از اینطرف هم صدای بچهها توی کوچه به مغزم کوپ کوپ میکرد. از سبد گوشهی آشپزخانه شیر گاو جوشیده را در کاسه ریختم و با یک تکه نان پیش عزیزه برگشتم.

سرش را بلند کردم و کمکم شیر به او خوراندم و یک تکه نان کوچک دهانش گذاشتم. جانی گرفت و گفت: چرا ای طوری شدوم و اینقد درد داروم؟ مامان گفت:

زن هزار درد و بلا میگیره و طاقتش و خدا بهش میده. نترس… سر عزیزه را به پشتی تکیه دادم و گفتم: میگه چی شده؟ از دیروز نا نداشتی حرف بزنی بعد میگی چی شده؟ بدنت از کمربند او از خدا بیخبر کبود شده. آخه اون شوهر چلقوزت چی داشت که باهاش ازدواج کردی؟ الهی دسش بشکنه که خواهر من و به این روز انداخته.


نویسنده: نرگس شرهانی

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات :۱۰


لینک دانلود رمان وقتی عقرب نیشم زد

نظرات شما :

:: ارسال نظر