دانلود کتاب خطای نامه

دانلود کتاب خطای نامه

دانلود کتاب خطای نامه

ش‍رح‌ م‍ش‍اه‍دات‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر خ‍طائ‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ چ‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍وس‍ت‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ن‍ق‍اش‌.

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ی‍ا: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، ۱۳۷۲


نویسنده: ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر خ‍طائ‍ی‌

حجم: 5 مگابایت

تعداد صفحات: 199

نظرات شما :

:: ارسال نظر