دانلود کتاب خود تنظیمی – روان شناسی

دانلود کتاب خود تنظیمی – روان شناسی

دانلود کتاب خود تنظیمی - روان شناسی

تعریف خود تنظیمی :

خودکنترلــی یــا خــود تنظمیــی یــک نیــروی درونــی مهــم اســت کــه افــراد را قــادر می ســازد در مقابــل وسوســه های پرخاشــگری مقاومــت نشــان دهنــد. در واقــع خودتنظیمــی ] بــه عنــوان یــک عامــل مســتقل بــر رفتارهــای پرخاشــگرانه ی افــراد موثراســت. بنابرایــن خودتنظیمــی بــرای کنتــرل رفتــار، هیجانــات و افــکار و توانایــی بــازداری اعمــال شــخص ضــروری اســت. بــه عبارتــی، ســازه ی خــود تنظیمــی هیجانــی یکــی از مهم تریــن توانایی هــای کــودکان و نوجوانــان محســوب می شــود کــه در تحــول و تنظیــم هیجانــات و رفتــار آنــان نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد.

خــود تنظمــی را مــی تــوان بــا کلماتــی همچــون ، خــود کنترلی،خوشــیتن داری، خــود رهبــری، خــود فرمانــی متــرادف دانســت.


نویسنده: عبدالله شیرانی

حجم: ۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۹۴


لینک دانلود کتاب خود تنظیمی

نظرات شما :

:: ارسال نظر