دانلود کتاب عالم در آینه تفکر فلسفی

دانلود کتاب عالم در آینه تفکر فلسفی

دانلود کتاب عالم در آینه تفکر فلسفی

این کتاب به چهار موضوع قلمروهای بنیادی، در پهنه سیاست، اندیشه در ابدیت و پایان سخن در 11 بخش پرداخته است. در این گفتارها از تجربه مشهور، از واقعیت های طبیعت و از امور واقع زندگی و از سنت ها مایه گرفته شده تا در هر مورد به مرز پرسش هایی برسد که هیچ یک از علوم به آنها پاسخ نداده اند.

سرفصل های کتاب عبارتند از:
فصل اول: کیهان و زندگی
فصل دوم: تاریخ و دوران کنونی
فصل سوم: دانش پابه
فصل چهارم: انسان
فصل پنجم: بحث سیاسی
فصل ششم: سیاسی شدن انسان
فصل هفتم: شناخت و قضاوت ارزشی
فصل هشتم: جامعه شناسی و روانشناسی
فصل نهم: عامه مداری
فصل دهم: رمزها
فصل یازدهم: عشق
فصل دوازدهم: مرگ
فصل سیزدهم: فلسفه در جهان


نویسنده: کارل یاسپرس

مترجم: محمود عبادیان

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات: 170


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر