دانلود کتاب ماهیت متحول سیاست خارجی فوجی

این مطلب را به اشتراک بگذارید (sharing)

دانلود کتاب ماهیت متحول سیاست خارجی فوجی

دانلود کتاب ماهیت متحول سیاست خارجی فوجی

نویسنده در کتاب حاضر دو هدف را دنبال می کند: نخست آنکه ،دست اندرکاران و خوانندگان عمومی که کتاب حاضر را مطالعه می کنند بدانند یک چارچوب تحلیلی سودمند وجود دارد که می تواند به آنها در فهم و شناخت پدیده ها و رویدادهای خاص و مسائل ناشی از آن –نظیر نقش رسانه ها یا تاثیرات سیاست داخلی- کمک کند و دوم اینکه، به افراد دانشگاهی نشان می دهد سیاست خارجی از مهمترین حوزه های سیاسی و نظری است که مطالعات جدی می طلبد.

کتاب حاضر تلاش می کند شکاف های ناشی از تکنوازی ها و تک گویی ها را در حوزه سیاست خارجی رفع سازد.در واقع نویسنده می خواهد به نوعی به مفهوم سازی سیاست خارجی برسد که از یک سو سودمندی یک موضوع دانشگاهی را بدون توجه به کنش ها وتصمیمات،آشکار سازد و از دیگر سو مجادلات عمومی در باره امور بین المللی را به سوی درک تعامل دولت ومحیط خارجی آن هدایت کند. هدف کتاب حاضر بازسازی مفهوم سیاست خارجی است فارغ از یک مکتب خاص یا تکیه بر سنت روش شناختی که روی یک پارادایم واحد و یک گفتمان مشترک تاکید می کند.

فهرست مطالب:
بخش اول:کارگزاری
فصل اول- سیاست خارجی در روابط بین الملل
فصل دوم-ابعاد سیاسی سیاست خارجی
فصل سوم- بازیگران:تصمیم گیران مسئول
فصل چهارم-کارگزاران:دیوان سالاری و افزایش مناسبات خارجی
فصل پنجم- عقلانیت در سیاست خارجی
فصل ششم- اجرا:ترجمان تصمیمات و توانایی ها در سیمای اقدامات

بخش دوم:محیط بین المللی
فصل هفتم- زندگی در جامعه هرج و مرج زده
فصل هشتم- صورت بندی های جدید فراملی

بخش سوم:مسئولیت
فصل نهم- سرچسمه های داخلی سیاست خارجی
فصل دهم- موکلان سیاست خارجی
فصل یازدهم – هدف سیاست خارجی:اقدام،انتخاب و مسئولیت


نویسنده: کریستفر هیل

مترجم: علیرضا طیب، وحید بزرگی

حجم: 9 مگابایت

تعداد صفحات:

نظرات شما :

:: ارسال نظر