دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران

دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران

دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران

یکصد قرارداد و معاهده ی تاریخی از عصر صفویه تا پایان عصر قاجاریه

معاهدات تاریخی ایران با هدف معرفی قراردادها و اسناد مشترک گوناگون میان ایران و دولت های دیگر جهان نگاشته شده است.

قراردادهایی که بیانگر اوضاع ایران در دوره های مختلف تاریخی اند. در این کتاب که شامل پنج بخش است، مهم ترین معاهدات و قراردادهای ارضی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در دوران صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه به بررسی درآمده است.


نویسنده: عباس رمضانی

حجم فایل:

فرمت: pdf

نظرات شما :

:: ارسال نظر