دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

این مقاله نخستین بار به سال ۱۹۱۴ در مجله ی ایماگو Imago بدون قید نام نویسنده، یعنی زیگموند فروید، منتشر شد.

در سال ۱۹۲۷ توسط ماری بناپارت Marie Bonapart به زبان فرانسه ترجمه میشود و در مجله Revue française de psychanalyse, tom 1 انتشار می یابد. سپس در مجموعه «نقدهای روانکاوی کاربردی» Essais de psychanalyse appliquée به چاپ می رسد.

زیگموند فروید مجسمه موسی را نخستین بار در اولین مسافرت خود به رم در سال ۱۹۰۱ از نزدیک مشاهده کرد. از این تاریخ به بعد، بارها برای دیدن این مجسمه به رم مسافرت کرد. در۲۵ سپتامبر ۱۹۰۱ طی نامه ای به همسرش می نویسد:

«هر روز به دیدن موسی سان پیترو وینکولی San Pietro in Vincoli می روم، شاید روزی چیزی درباره آن بنویسم.»

این کار را سر انجام در سال ۱۹۱۳ آغاز می کند. سال ها بعد در نامه ای به ادواردو ویس Eduardo Weiss با اشاره به این مقاله می نویسد:

«در طی سه هفته تنهایی در سپتامبر ۱۹۱۳ هر روز در کلیسا جلوی مجسمه می ایستادم و نگاه می کردم، اندازه می گرفتم، طرح می زدم و به این ترتیب بود که به تعبیری از آن نائل آمدم که تا مدت ها شهامت بیان آن را در خودم نمی یافتم مگر به شکل ناشناس.»

ناشناس ماندن نویسنده این مقاله تنها تا سال ۱۹۲۴ ادامه می یابد.


نویسنده: زیگموند فروید

حجم فایل: ۰٫۷۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۷صفحه

لینک دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

نظرات شما :

:: ارسال نظر