دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

این مقاله نخستین بار به سال 1914 در مجله ی ایماگو Imago بدون قید نام نویسنده، یعنی زیگموند فروید، منتشر شد.

در سال 1927 توسط ماری بناپارت Marie Bonapart به زبان فرانسه ترجمه میشود و در مجله Revue française de psychanalyse, tom 1 انتشار می یابد. سپس در مجموعه «نقدهای روانکاوی کاربردی» Essais de psychanalyse appliquée به چاپ می رسد.

زیگموند فروید مجسمه موسی را نخستین بار در اولین مسافرت خود به رم در سال 1901 از نزدیک مشاهده کرد. از این تاریخ به بعد، بارها برای دیدن این مجسمه به رم مسافرت کرد. در25 سپتامبر 1901 طی نامه ای به همسرش می نویسد:

«هر روز به دیدن موسی سان پیترو وینکولی San Pietro in Vincoli می روم، شاید روزی چیزی درباره آن بنویسم.»

این کار را سر انجام در سال 1913 آغاز می کند. سال ها بعد در نامه ای به ادواردو ویس Eduardo Weiss با اشاره به این مقاله می نویسد:

«در طی سه هفته تنهایی در سپتامبر 1913 هر روز در کلیسا جلوی مجسمه می ایستادم و نگاه می کردم، اندازه می گرفتم، طرح می زدم و به این ترتیب بود که به تعبیری از آن نائل آمدم که تا مدت ها شهامت بیان آن را در خودم نمی یافتم مگر به شکل ناشناس.»

ناشناس ماندن نویسنده این مقاله تنها تا سال 1924 ادامه می یابد.


نویسنده: زیگموند فروید

حجم فایل: 0.74 مگابایت

تعداد صفحات: 27صفحه

لینک دانلود کتاب موسی اثر میکل آنژ

نظرات شما :

:: ارسال نظر