دانلود pdf جزوات حقوق اساسی ۱ و ۲

دانلود pdf جزوات حقوق اساسی ۱ و ۲

دانلود pdf جزوات حقوق اساسی 1 و 2

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران:

– بموجب اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائيه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

۱- دانلود جزوه حقوق اساسی ۱

۲- دانلود جزوه محمد هادی صادقی

۳- دانلود جزوه حقوق اساسی ۲

۴- دانلود جزوه دکتر لویمی

نظرات شما :

:: ارسال نظر