دانلود pdf کتاب میکرولوژی عمومی

دانلود pdf کتاب میکرولوژی عمومی

microbiology-book

میکرو ارگانیسم ها به عنوان سلول
* میکروارگانیسمها به عنوان موجودات تک سلولی ذره بینی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند معرفی می شوند.
* هرسلول شامل یک غشا که محیط درون آن را از محیط بیرون جدا می کند یک هسته که اطلاعات لازم برای تولید سلول های بیش تر در آن وجود دارد وسیتوپلاسم که اندامک ها در آن قرار دارند می باشد.
* صفاتی که سلول های زنده را از سیستم های غیر زنده متمایز می سازد:
تغذیه،رشد وهمانند سازی،تمایز،ترارسانی شیمیایی،تکامل جانداران تک سلولی به دلیل اینکه از یک سلول تشکیل یافته اند ساده ترین نوع سازمان سلولی را دارند وبه طور مستقل اعمال حیاتی خود را انجام می دهند.
* تک سلولی های یوکایوتی :مثل پروتوزوئر ها وجلبک ها
* تک سلولی های پروکایوتی :مثل باکتری ها وسیانوباکتری ها

اعضای دنیای میکروبی

* میکروبیولوژی ارگانیسم های میکروسکوپی را مطالعه میکند.
* پروکاریوت ها ویوکاریوت ها
* پروکاریوت ها:ساختار ساده تری نسبت به یوکاریوت ها دارند،فاقد هسته حقیقی،تقسیم شدن آنها غیر میتوزی است.
* یوکاریوت ها:واجد هسته مشخص که دارای مواد ژنتیکی می باشد،واجد اندامک های دیگری مثل:گلژی،میتوکندری،شبکه آندوپلاسمی،کلروپلاست هستند،تقسیم شدن آن ها میتوزی است.


دانلود رایگان کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر