روشنگری جنسی کودکان

روشنگری جنسی کودکان

روشنگری جنسی کودکان

زیگموند فروید این متن کوتاه را در سال 1907 به شکل یک نامه سرگشاده و در پاسخ به درخواست دکتر م. فارست برای انتشار در نشریۀ پزشکی او نوشته است. فروید در این نامه، همزمان با نگارش سه مقاله دربارة نظریۀ میل جنسی و هانس

کوچک، با تمرکز بر وجوه اخلاقی و آسیب شناختی مسأله به پرسش چرایی کنجکاوی جنسی کودکان پرداخته و بر وجود میل جنسی کودکانه تأکید میورزد. این نوشتار نشان دهنده سویۀ برآشوبنده و رهایی بخش روانکاوی فروید است که نخست با کشف ناخودآگاه را مورد هدف قرارداده و بروز نوروزها در « نظم مستقر طبقه متوسط » نظم خودآگاهی بشر را برهمزدهاست و بعد در چنین متنهایی

بزرگسالی را در سرکوبها و پنهانکاریهای جنسی دوران کودکی ردیابی میکند. در پایانِ نامه، فروید مأیوس از رفورمی را می بینیم که تنها راهکار نجات بشر را در برهم ریختن پایه های پوسیدة کل سیستم میداند.

نویسنده: زیگموند فروید

حجم: 441 کیلوبایت

تعداد صفحات: 12

لینک دانلود کتاب روشنگری جنسی کودکان

نظرات شما :

:: ارسال نظر