طراحی سیستم با مدل V – مدل وی V

طراحی سیستم با مدل V – مدل وی V

گردآورنده: مهندس جعفری

سایت : fooji.ir

Vee_Model_for_Systems_Engineering_Process.svg

مدل V:

همانطور که از اسم این مدل بر می آید این روش به صورت V می باشد.

در این روش مدلسازی از یال چپ در قسمت بالا شروع به تفکیک/تجزیه شده و در یال سمت راست یکپارچه سازی انجام می شود.

ماهیت تکرار شوندگی در فرآیند طراحی بر اساس الگوی V می تواند وجود داشته باشد که هرچه فعالیت های طراحی به صورت موازی باشند، یال های V به هم نزدیکتر و هر چه سری کاری وجود داشته باشد، یال ها از هم دورتر و بازتر هستند.

در این روش جریان اطلاعات از پایین دست طراحی به صورت مرحله ای است یعنی در هر مرحله با مرحله ماقبل خود. به عبارت دیگر یک رویکرد سنتی در مدلسازی سیستم می باشد.(موجب افزایش شناخت از طراحی نمی گردد.)

این روش در طراحی های با سیکل کوتاه کاربرد دارد.(در فرآیند های طراحی تفسیری می توان از این روش در المان ها استفاده نمود {مثال: اتصال بال به بدنه، اتصال موتور به بال و ….})

مشکلات مدل V:

  • سیستم برای یک هدف خاص طراحی شده است.
  • در تجزیه و یا ترکیب سیستم مورد نظر، ارتباط بین فعالیت های پایین دست و بالا دست برقرار نیست. (بسیار دشوار است)
  • تغییرات در حین فرآیند تجزیه/ترکیب، به منزله تغییرات در کل مدل است.

این نوع مدلسازی سیستم، برای فاز طراحی جزئیات و طراحی المان های کوچکتر(با سیکل های پریود کوتاه) مناسب می باشد.

به منظور بهبود رفتار سیستم در مدل V روش زا بالا به پایین مطرح شد که در آن هدف این است که در هر مرحله از تجزیه سیستم، راهکاری برای ارزیابی، صحه گذاری و اعتبار سنجی آن مدل نیز داشته باشیم.

مدل آبشاری

نظرات شما :

:: ارسال نظر