قانون نقص اسرار تجاری

قانون نقص اسرار تجاری

اسرار تجاری

ماده ۷۵-متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجری, صنعتی, اقتصادی, و خدماتی, با نقص حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز, اسرار تجاری انان را برای خود تحصیل نموده ویا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم, و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 نقص علایم تجاری

ماده ۷۶ – متخلفان از ماده (۶۶).این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

سایر

سایر جرایم, ایین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

جبران خسارت

ماده ۷۸- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی, به جز در نتیجه قطع فیزیکی مزبور مسول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارت وارد ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود.

راه های جبران خسارت در مسئوليت مدني به واقع، طرق اجراي تعهد فاعل زيان می باشد. از آن جا كه انواع متفاوت ضررهاي مادي، معنوي و جسماني با روش واحدي امکان جبران ندارند، ضروري است كه روش مختلف ترميم خسارت و كارايي و كفايت هر کدام مورد مطالعه قرار گيرد.
تقريبا در همه نظام هاي مختلف حقوقي اين مطلب مورد توجه قرار دارد و موادي نيز به آن اختصاص داده شده است. در این مقاله، هدف اصلی بررسي و مطالعه انواع راه های باز سازی خسارت در حقوق ايران و فقه اسلامي، شناخت روش هاي مرجح و مقدم در اين نظام ها و ساير كشورهاي جهان و همچنين حقوق بين الملل می باشد كه در نوع خود مطلبي بديع و تک به شمار مي آید. براي رسیدن به اين هدف، بعد از تعريف و بيان مزایا و محسنات دو روش عمده جبران خسارت كه عبارتند از جبران عيني و جبران بدلي، جايگاه هر روش به طور جدا از هم در حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامي، و حقوق بعضي از كشورهاي خارجي و همچنين در رويه قضايي بين المللي مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر