نکاتی درباره قوانین شرکت های تجاری

نکاتی درباره قوانین شرکت های تجاری

۱-شرکت تجاری،قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود،ایجاد کنند و به منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

۲-در شرکت تجاری هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست،بنابراین انجمن(تشکیلات اخلاقی و اجتماعی)،شرکت تجاری محسوب نمی شود.

۳-در شرکت مدنی،ارتباط شخصیتی شرکت با مال مشاع محو نمی شود،اما در شرکت های تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد.

۴-شرکت یک عمل حقوقی است.شرکت چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران،در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند.

۵-در حقوق مدنی،شرکت جز با همکاری دو نفر ایجاد نمی شود اما در حقوق تجارت،شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود.

۶-در شرکت سهامی خاص لااقل با همکاری سه نفر شرکت تشکیل می شود اما در مورد شرکت های سهامی عام،شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار

۷-در شرکت های سهامی و مختلط سهامی،پرداخت کل آورده تعهد شده،حین تشکیل شرکا لازم نیست.

۸-در سایر شرکت ها به جز شرکت سهامی و مختلط سهامی شرکت تشکیل نمی شود مگر آنکه کلیه سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد.

۹-هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد.

۱۰-در شرکت سهامی عام،موسسان باید اقلا ۲۰ درصد سرمایه شرکت را داشته تعهد کنند و لااقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را نقدا بپردازند.

۱۰ نکته درباره شرکت های تجاری

۱۰ نکته درباره شرکت های تجاری

۱۰ نکته درباره شرکت های تجاری

اعتبار قراردادهای خصوصی:

طبق ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی,مصوب ۱۳۸۲هرگونه تغییر در تولید, ارسال,دریافت,ذخیره ویا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

نظرات شما :

:: ارسال نظر