مثال آموزش انسیس APDL

مثال آموزش انسیس APDL

تحلیل تنش برشی بر روی میله یک سر گیر دار

با سلام مهندس جعفری هستم و با این آموزش تحلیل یک میله یک سر گیر دار ساده در خدمت شما دوستان عزیز…سایت fooji.ir

شرح آموزش:

مدول الاستیک(یانک) و ضریب پواسون) که آن ها را به ترتیب EX=30 و PRXY=.24  در نظر میگیریم.

در ابتدا برای تحلیل مسئله در نرم افزار ANSYS APDL باید نوع تحلیل که سازه ای است را مشخص کنیم و در ادامه نوع المان خود را انتخاب کنیم. در اینجا من نوع المان را solid186 انتخاب کرده ام. سپس واحد اعدادی را که در اینجا استفاده خواهد کرد را از به Bin تغییر دادم برای اینکه اعداد داده شده در مسئله بر حسب اینچ و فوت بودند. برای این کار مسیر زیر را میرویم:

Material props>>Material library>>select units

در ادامه برای ترسیم مدل یا همان میله مسیر زیر را طی میکنیم:

Modeling>> Create>>Areas>>Circle>> Solid Circle

ابتدا یک دایره به شعاع بزرگتر که در سوال داده شده است رسم میکنیم در مبدا مختصات. و سپس یک دایره کوچکتر که آن هم شعاعش در سوال داده شده است را بر روی دایره قبل و در همان مختصات رسم می کنیم، و ok را میزنیم.

به مسیر زیر می رویم:

Modeling>>operate>>Booleans>> Subtract>>Areas

و یک پنجره باز می شود و ما در دو دایره ساخته شده ابتدا یک کایک می کنیم که کل شکل را بگیرد، سپس گزینه Apply را در پنجره می زنیم، بعد از آن دو بار روی دایره ها کلیک میکنیم که باعث می شود دایره بزرگتر انتخاب شود، و در ادامه علامت ماوس را بر روی دایره کوچکتر می بریم و کلیک راست ماوس را میزنیم تا دایره کوچکتر انتخاب شود. و سپس ok را می زنیم، این کار باعث می شود دایره کوچکتر از دایره بزرگتر کسر شود و یک  شکل دایره تو خالی به وجود بیاید.

در ادامه به آدرس زیر می رویم:

Modeling>>Operate>>Extrude>>Areas>>Along Normal

و دایره تو خالی را انتخاب می کنیم و به اندازه  آن را حجم می دهیم.

در ادامه به مسیر زیر می رویم:

Meshing>> mesh tools>>mesh

و شکل را مش بندی میکنیم تا برای تحلیل آماده شود.

مرحله بعد مسیر :

Solution>>Analysis type>> New Analysis است.

که با استفاده از آن یک تحلیل را تعریف می کنیم.

در ادامه باید نیرو ها و گیر ها را روی میله ای که درست کرده ایم قرار دهیم و بعد از آن مسئله را حل کنیم.

سپس برای نمایش نتایج می توانیم به مسیر زیر برویم:

General postproc>>Plot results

و برای مشاهده تنش برشی در ادامه مسیر بالا به قسمت :

Contiurplot>>Nodal solu می رویم. و کزینه YZ shear stress  را در پنجره باز شده انتخاب می کنیم.  میتوان نتایج را با استفاده از تئوری های مختلف نیز تماشا نمود.(برای مثال تئوری وان مایزز که گزینه آن را میتوان در مسیر قبل طی کرد.)

تحلیل در انسیس APDL

نظرات شما :

:: ارسال نظر