مدل سیستم چرخشی spiral

مدل سیستم چرخشی spiral:

مدل سیستم چرخشی

مدل چرخشی به چهار مورد استوار است:

 • طراحی:

 تاکید در این مرحله بر شناسایی اهداف، قیود و طرح های جایگزین است. این اهداف و قیود تبدیل به معیاری برای مرحله چهارم می باشد.

 • ارزیابی/تحلیل ریسک:

هدف مدیریت هزینه و زمان است.

 • توسعه / تست : در این فاز معمولا ایده طراحی شده و ارزیابی شده مورد آزمایش قرار می گیرد.

                در حوزه هوافضا، این آزمون ها، محاسبات CFD/تونل باد/مدل های پروازی / نمونه اصلی می باشد.

 • برنامه ریزی/تعامل با ذینفعال/تائیدیه ها :

               چناچه طرح بررسی شده الزمات ذینفعال را اجابت می کرد، وارد مرحله بعد می شود.

ویژگی های مدل چرخشی:

 • در این نوع مدلسازی هر مرحله با مرحله قبل در ارتباط است. به عبارت دیگر در هر مرحله با ارزیابی ریسک پروژه و انجام اعتبار سنجی (در R&D) می توان با کسب نظر مشتری (۴) ادامه پروژه را آغاز نمود.
 • تعداد حلقه ها نشان دهنده تعداد سیکل های طراحی است. بدیهی است هرچه تعداد حلقه ها بیشتر باشد، ریسک پروژه بیشتر است.
 • فاصله سیکل ها تا مرکز نشان دهنده ی هزینه پروژه است.
 • مدل چرخشی یکی از مدل های مناسب برای سیستم های پریود بلند است.

در این مدل کیفیت تصمیم گیری به موارد زیر بستگی دارد:

 • تاثیر تصمیم گیری روی ذینفعال
 • کیفیت تیم طراحی
 • تناوب تصمیم گیری درون سازمانی –>  تصمیم ها ثبات داشته باشند.
 • برگشت پذیر بودن —->     ارزیابی تاثیر تصمیم در سازمان
 • آینده نگر بودن
 • به صورت تئوری در هر سیکل طراحی، بایستی تعداد قیود زیاد را به قدری زیاد کرد که جایی برای تصمیم گیری جدید وجود نداشته باشد که این موضوع به میزان یادگیری سازمان (تیم طراحی) بستگی دارد.

برای مدلسازی یک سیستم پیچیده بهتر است بخ تدریج و متناسب با سیکل های طراحی، تعداد قیود آنقدر زیاد کنیم که هیچ اشکالی (ریسکی) وجود نداشته باشد.

به لحاظ عملی بایستی trade off بین هزینه و زمان وجود داشته باشد

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر