ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی

ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی

در اين نوع ژيروسکوپ شتاور توسط يک مايع با لزجت کم ( در حدود سانتي پويز) و يا توسط گازي (با لزجت در حدود چند ميکرو پويز ) درون بدنه معلق مي شود . در اين نوع ژيروسکوپ هيچ نوع گشتاور عکس العملي قابل توجهي برا يبرگرداندن شناور به حالت خنثي وجود ندارد و تنها عاملي که با خروج شناور از وضعيت خنثي مخالفت مي کند ، گشتاور اينرسي شناور حول محور خروجي ( Iy ) است .

براي بازگرداندن شناور به حالت خنثي از دو روش استفاه مي شود :

۱- اعمال گشتاور به روتور توسط موتورهاي گشتاور ساز در امتداد محور خروجي متناسب با زاويه خروجي .(شبيه ژيروسکوپ نرخي )

۲- در اين حالت زاويه خروجي ژيروسکوپ به عنوان سيگنال خطا به يک سرومکانيزم داده مي شود و اين سرومکانيزم بدنه ژيروسکوپ را حول محور ورودي ژيروسکوپ دوران مي دهد تا شناور به حالت خنثي برسد . معادله مشخصه اين ژيروسکوپ با حذف جملات مربوط به فنر و دمپر اين چنين است :

زاويه خروجي متناسب با انتگرال دوم سرعت ورودي است.

از آنجا که هيچ ژيروسکوپي يک محوره فارغ از دمپر نيست ، لذا از معادله بالا براي ژيروسکوپهاي يک محوره از نوع انتگرالي و بدون قيد استفاده مي گردد .

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر