کرم برگ خوار مزرعه برنج – کنترل کرم برگ خوار

کرم برگ خوار مزرعه برنج – کنترل کرم برگ خوار

factsheet-armyworm-کرم برگخوار

چه کاری انجام می دهد؟

برگخوار از برگ برنج تغذیه می کند و با قطع برگ و نهال جوان در پایه گیاه از آن تغذیه می کند. آنها همچنین می توانند باعث قطع خوشه برنج از پایه آن شوند.

چرا این حشره مهم است؟

برگخوار برنج می تواند یک مشکل در تمام مراحل محصول برنج باشد.

می تواند باعث کاهش عملکرد گیاه شده و خسارات زیادی به گیاه وارد کند.

در طول شیوع، armyworm ها بسیار فراوان می شوند و می توانند در گروه های بزرگ از میدان انتقال به فیلد به غذا و حمله به محصولات زراعی آسیب برسانند.

نحوه شناسایی این حشره

بررسی کنیم آسیب های که به صورت تغذیه هستند.

ارتشی از کرم ها که در حال خوردن نوک برگ ها و حاشیه برگ ها هستند، زمانی که کرم ها خوردن را رها می کنند که ممکن است چیزی از برگ گیاه باقی نمانده باشد.

آسیبی که کرم برگ خوار وارد می کند ممکن است با آسیب کرم برش دخنده اشتباه گرفته شود. مشخصه اصلی برای تشخیص کرم برگ خوار این است که برگ ها به طور کامل خورده و حذف شده اند. وباید برگ ها را برای وجود تخم ها بررسی کرد.

روش مبارزه:

غرق کردن برای مدت کوتاه بهترین دفاع در برابر این حشره است که باعث تخریب محل رشدو نمو این حشرات می شود.

برای جلوگیری از آلودگی کرم برگخوار:

. وجین کردن و کندن علف های هرز (چون از مکان های رشد و نمو حشرات هستند)

. شخم زدم زمین بایر یا (زمینی که مورد استفاده قرار نمیگیرد)

 برای کنترل:

. بقایای خاکستر را در داخل چاله ها بریزید برای اینکه اگر این کرم ها در داخل آن افتادند نتوانند فرار کنند (خاکستر در منطقه مزرعه بپاشید)

. در مناطق اطراف مزرعه که خشکی است به راحتی می توان با دست این کرم ها را جمع کرد.

. اجتناب از کشتن دشمنان طبیعی این حشرات مانند : زنبورها و عنکبوت ها.

توجه کنید که بهتر است استفاده از حشره کش ها آخرین گزینه باشد.

 

مترجم: مهندس جعفری

fooji.ir

منبع: knowledgebank.irri.org

نظرات شما :

:: ارسال نظر