دانلود جزوه کامل مدنی دکتر شهبازی+pdf

توضیحات محصول

دانلود جزوه کامل مدنی دکتر شهبازی+pdf

تعداد صفحات: 404

حق: یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد که بتوانند زندگی کنند. در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 1- حق مالی 2- حق غیر مالی

حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.

حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند:

1- حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی اگر حق خود را بپردازی در ازای آن به تو پول می دهند. مثل حق مالکیت، وقتی مالك فرش باشیم اگر آن را بدهیم در ازای آن پول دریافت می کنیم.

ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت و حق بنوت.

2- حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت 1- نقل و انتقال ارادی 2- نقل و انتقال قهری (در اثر فوت محقق می شود)، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه به صورت ارادی و نه قهری.

3- حق مالی قابل اسقاط است. یعنی صاحب مال می تواند حق خود را از بین ببرد مثل اعراض از ملک. ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت (پدر هرگز نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند).

4- حق مالی قابل توقیف است. (طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیف کند ) ولیحق غیر مالی قابل توقیف نیست.

20,000 ریال – خرید

نظرات شما :

:: ارسال نظر