دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ   (توجه!) این کتاب حاوی مطالب توهین آمیز به مکتب انسانی اسلام، و همچنین تحریف آشکار تاریخ است (توجه!) زن، سقوط از مقام الهۀ آسمانی به بردۀ خانگی اى الهه عشق آه … اى الهه عشق مادرِ زمین خالقِ هستى بنگر چه رفت بر تو چگونه قلب تو و […]