نوشته هایی با برچسب "ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی"

ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی

ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی

ژيروسکوپ نامقید (آزاد)-هوافضا-کنترل حالت پروازی در اين نوع ژيروسکوپ شتاور توسط يک مايع با لزجت کم ( در حدود سانتي پويز) و يا توسط گازي (با لزجت در حدود چند ميکرو پويز ) درون بدنه معلق مي شود . در اين نوع ژيروسکوپ هيچ نوع گشتاور عکس العملي قابل توجهي برا يبرگرداندن شناور به حالت […]