نوشته هایی با برچسب "1000 کیلومتر رانندگی بدون وقفه با باتری های جدید ماشین های برقی، New battery design for electric cars"

1000 کیلومتر رانندگی بدون وقفه با باتری های جدید ماشین های برقی

1000 کیلومتر رانندگی بدون وقفه با باتری های جدید ماشین های برقی

1000 کیلومتر رانندگی بدون وقفه با باتری های جدید ماشین های برقی یکی از موانع در عمومیت یافتن ماشین های برقی اضطراب از تمام شدن باتری آنهاست. با متوسط 100 کیلومتر مسافت پیمایش، خودرو های برقی نمیتوانند در مقابل ماشین های معمولی حرفی برای گفتن داشته باشند. خصوصا وقتی که شما نیاز به چراغ ها، […]